Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1: Všeobecné ustanovenia

Pravidlá Všeobecných obchodných podmienok upravujú práva kupujúceho a povinnosti predávajúceho Štatistického a evidenčného vydavateľstva tlačív a. s. (ďalej len ŠEVT a.s.) so sídlom na Plynárenskej 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131, IČ DPH: SK2020295860, zapísanej v obchodnom registri od 1. 9. 1992, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 464/B) pri objednávaní a dodávaní tovarov a softvérových služieb, ktoré sú umiestnené a ponúkané v elektronickom katalógu sevt.store.
Všetky vzťahy medzi ŠEVT a.s. a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Obchodný vzťah medzi ŠEVT a.s. a kupujúcim sa realizuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej vôle zmluvných strán. Realizáciou obchodu kupujúci vyjadruje súhlas s ďalej uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.)

Článok 2 Definícia základných používaných pojmov

ŠEVT KATALÓG predstavuje internetový obchod spoločnosti ŠEVT a.s., umiestnený na elektronickom portáli sevt.store, umožňujúci nákup tovarov a služieb.
ŠEVT KATALÓG je určený výlučne pre podnikateľské subjekty a organizácie, ktoré disponujú platným IČO.

Prihlasovanie sa odkazuje na využívanie zákazníckej karty ŠEVT a.s., ktorá slúži ako jedinečný bezpečnostný prístupový prostriedok pre vstup do internetového obchodu ŠEVT KATALÓG, prevádzkovaného na sevt.store.

Zákaznícka karta pre nákupy v internetovom obchode ŠEVT KATALÓG je dostupná pre každého zákazníka, ktorý spĺňa podmienky uvedené v bode 2. Článku 2 a vyplní registračný formulár (žiadosť o vydanie zákazníckej karty; ďalej len Formulár). Formulár obsahuje povinné údaje, ktoré sú vyznačené, a ich vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu.

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 2. Článku 2, vyjadrila slobodnú vôľu a záujem o nákup tovarov a služieb prostredníctvom elektronického portálu sevt.store a zaslala záväznú objednávku spoločnosti ŠEVT a.s.

Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci základné identifikačné údaje kupujúceho alebo osoby oprávnenej na nákup ponúkaných tovarov a služieb, identifikáciu objednaných produktov a služieb, kúpnu cenu bez DPH a s DPH, označenie produktu alebo služby číslom a názvom, miesto dodania tovaru a objednané množstvo tovaru.

Cenník predstavuje aktuálny záväzný prehľad cien produktov a služieb dohodnutých medzi dodávateľom a kupujúcim.

Tovary ponúkané prostredníctvom elektronického obchodu na portáli sevt.store zahŕňajú akýkoľvek typizovaný tovar špecifikovaný a ponúkaný v ŠEVT KATALÓGU, označený názvom a objednávkovým číslom, alebo akýkoľvek výrobok (dielo) vytvorený na základe individuálnej požiadavky zákazníka, ktorého vyhotovenie je ponúkané v internetovom obchode ŠEVT KATALÓG.

Súčasťou služieb ponúkaných prostredníctvom elektronického obchodu na portáli sevt.store môžu byť aj softvérové služby, ako napríklad eTlačivá (elektronické tlačivá), eŠkola (databázová aplikácia), eRozvrhy (tvorba rozvrhov a suplovania), a služba Škola na webe, inak nazývaná Komplexná školská agenda, kreditná alebo paušálna licencia.

Miesto dodania tovaru je adresa (sídlo), ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

Aktuálna ponuka produktov a služieb je zverejnená na elektronickom portáli www.sevt.store. Všetky zmeny v aktuálnej ponuke (názov, označenie služby a tovaru, cena) sú účinné od ich zverejnenia na elektronickom portáli www.sevt.store.)

Článok 3 Spôsob objednávania

Objednanie tovaru alebo služby je možné uskutočniť vyplnením objednávkového formulára na internetovom portáli sevt.store a jeho odoslaním.

Primárnym spôsobom objednávania produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou ŠEVT a.s. na internetovom portáli sevt.store je elektronická objednávka, ktorú zákazník posiela na kontaktné adresy uvedené spoločnosťou ŠEVT a.s. na portáli www.sevt.store, v reklamných materiáloch alebo na ďalších webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou ŠEVT a.s.

Sekundárnym spôsobom objednávania produktov a služieb od spoločnosti ŠEVT a.s. na internetovom portáli sevt.store je odoslanie objednávky poštou na adresu sídla spoločnosti ŠEVT a.s., faxom alebo e-mailom.

Kupujúci, odosielajúc objednávku spolu so svojimi identifikačnými údajmi, vyhlasuje, že:
všetky uvedené informácie sú pravdivé,
bol informovaný o možnosti odstúpenia od zmluvy,
bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami a s nimi súhlasí bez výhrad,
poskytuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi a bol riadne informovaný o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 28 - 30.

Článok 4 Cenníky, ceny produktov a služieb a ich platnosť

Cena za tovary alebo služby, ktoré dodávateľ poskytne na základe objednávky kupujúceho, je stanovená v súlade s dohodnutým cenníkom medzi obidvoma stranami.
Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu za objednané tovary alebo služby podľa aktuálneho cenníka v dobe vystavenia objednávky.
Spoločnosť ŠEVT a.s. si vyhradzuje právo poskytovať akciové ceny a zľavy na vybrané tovary a služby, a to v období definovanom dodávateľom.

Článok 5 Dodanie produktov a služieb

Deň, kedy je fakturovaná suma pripísaná na bankový účet spoločnosti ŠEVT a.s., sa považuje za deň prevodu vlastníctva tovaru alebo služby kupujúcemu.
Expedícia tovaru alebo služieb zvyčajne trvá 2 - 14 pracovných dní a závisí od toho, či je objednaný tovar skladom alebo ide o špeciálnu objednávku.
Spoločnosť ŠEVT a.s. sa zaväzuje dodávať objednaný tovar v súlade s dohodou s kupujúcim.
Súčasťou dodávky tovaru sú príslušné sprievodné doklady.

Článok 6 Spôsob dopravy. Prepravné, balné a manipulačný poplatok.

Zásielka, ktorá je zaslaná kuriérskou spoločnosťou na adresu kupujúceho, podlieha nasledujúcim poplatkom:

Objednávky do 90,00 € s DPH majú prepravné 6,00 € s DPH.
Objednávky nad 90,00 € s DPH majú prepravné zdarma.
Všetky objednávky s celkovou hodnotou nad 90,00 € s DPH majú v rámci Slovenskej republiky bezplatné poštovné a balné. Ceny dopravy do zahraničia sa riadia aktuálnym cenníkom kuriérskej spoločnosti UPS.
V prípade platby na dobierku sa k prepravnému pripočítava poplatok vo výške 1,20 €.
Osobné vyzdvihnutie v predajniach ŠEVT a.s. na celom území SR je spoplatnené sumou 1,80 € s DPH pri platbe v hotovosti na pokladni alebo platbe vopred na predfaktúru. Zákazník je povinný vyzdvihnúť tovar do 14 dní od doručenia informácie o pripravenosti objednávky; po tejto lehote bude tovar odoslaný späť do centrálneho skladu a nebude možné ho odobrať.
Zákazník je informovaný, že ku všetkým objednávkam produktov a služieb v celkovej hodnote 9,00 € s DPH a menej bude automaticky účtovaný manipulačný poplatok vo výške 3,30 € s DPH.

Článok 7 Platobné podmienky

Cena za zakúpený tovar a poskytované služby (licencie) je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade.
Spoločnosť ŠEVT a.s. si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému tovaru a poskytnutým službám až do úplného zaplatenia celkovej sumy uvedenej na daňovom doklade.

Článok 8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Dodávateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, prerušenia výroby alebo závažných zmien, ktoré znemožňujú splnenie povinností dodávateľa vyplývajúcich zo zmluvy. Taktiež odstúpi, ak nastanú dôvody vyššej moci, a ak napriek vynaloženiu všetkých primeraných úsilia nie je schopný dodržať lehoty a ceny uvedené v internetovom obchode. Dodávateľ je povinný ihneď informovať zákazníka o tejto situácii a vrátiť mu zaplatenú zálohu do 15 dní od oznámenia o odstúpení, prevodom na určený účet zákazníka.

Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa do 14 dní od prevzatia tovaru. V rámci tejto lehoty má právo tovar rozbalovať a skúšať, avšak nie používať. Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky, dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob vrátenia plnenia a dôvod odstúpenia. Tovar sa musí vrátiť v originálnom obale prostredníctvom poistenej zásielky na adresu ŠEVT a.s. v Bratislave.

V prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru v súlade s podmienkami, dodávateľ vráti zákazníkovi kúpnu cenu do 14 dní od doručenia odstúpenia. Ak zákazník vráti použitý, poškodený alebo neúplný tovar, môže mu byť účtovaná náhrada škody vo výške hodnoty opravy.

Za náklady spojené s objednaním tovaru sa považujú napríklad náklady na telefonický hovor alebo pripojenie na internetovú stránku dodávateľa pri vyplňovaní objednávky. V prípade neplnenia povinností zákazníka podľa podmienok odstúpenia, dodávateľ nie je povinný vrátiť kúpnu cenu a môže požadovať úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť.

V prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru určeného pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý nemožno vrátiť z dôvodu jeho vlastností, odstúpenie od zmluvy nie je možné.

Článok 9 Doba záruky

Spoločnosť ŠEVT a.s. garantuje záručnú dobu vo výške 24 mesiacov na všetky poskytnuté výrobky a služby.

Článok 10 Reklamácie

Pravidlá pre zodpovednosť za chyby v dodaných službách a postup pri ich riešení sú upravené reklamačným poriadkom elektronického portálu sevt.store. V súlade s ustanovením § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo požiadať predávajúceho o nápravu, ak nie je spokojný s riešením svojej reklamácie alebo ak sa domnieva, že mu boli porušené práva. Ak predávajúci odmietne takúto žiadosť spotrebiteľa alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na alternatívne riešenie sporu subjektu podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z., konkrétne Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo inému subjektu uvedenému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR podľa § 3 ods. 1 cit. zákona. Kupujúci má tiež právo využiť online platformu pre riešenie spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Článok 11 Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú výhradne na transakcie spojené s nákupom tovarov a služieb prostredníctvom elektronického portálu sevt.store. Písomná dohoda medzi spoločnosťou ŠEVT a.s. a kupujúcim môže vylúčiť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí. Spoločnosť ŠEVT a.s. si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto všeobecné obchodné podmienky. Účinnosť týchto všeobecných obchodných podmienok začína 7. novembra 2016.

Článok 12 Orgán dozoru

Dozorný orgán:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Adresa: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215
Telefón: 02/58 272 130 – 3